Politică de confidențialitate

Ce date prelucrăm?

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal, astfel cum acestea sunt furnizate de dvs. în calitate de persoana vizata si/sau sunt rezonabil necesare pentru efectuarea operațiunilor de prelucrare pentru scopurile menționate în prezenta Politică:

 • date de identificare (e.g. nume și prenume, adresa de domiciliu, data nașterii, cod numeric personal, număr și serie act de identitate);
 • date de contact (e.g. adresa de e-mail, adresa de corespondenta, număr de telefon);
 • date privind profesia, locul de munca;
 • date privind studiile și experiența profesionala, precum și orice alte date comunicate în cadrul CV-ului, precum si, ulterior, în vederea încheierii unui contract de asistență juridică
 • dacă este cazul, categorii speciale de date, precum: date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date privind sănătatea;
 • orice alte informații care pot identifica persoana fizica prin raportare la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Datele cu caracter personal pot fi furnizate direct de dvs. în calitate de persoana vizata sau de (potențialul) client/partener de afaceri în cadrul căruia vă desfășurați activitatea si/sau reprezentantul si/sau persoana de contact din cadrul acestuia.

Care sunt persoanele vizate?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal dacă faceți parte din oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

 • clienții sau potențialii clienți persoane fizice;
 • reprezentanții legali si/sau persoanele de contact din cadrul clienților sau potențialilor clienți persoane juridice;
 • pârțile adverse ale clienților si/sau potențialilor clienți sau alte terțe persoane;
 • partenerii de afaceri sau potențialii parteneri de afaceri, persoane fizice;
 • reprezentanții legali si/sau persoanele de contact din cadrul partenerilor de afaceri sau potențialilor parteneri de afaceri, persoane juridice;
 • vizitatorii website-ului nostru.

Care sunt operațiunile de prelucrare?

Efectuăm următoarele operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, ștergere, precum și orice alte operațiuni în măsura în care sunt necesare pentru încheierea unui contract si/sau executarea unui contract si/sau îndeplinirea unor obligații legale.

Care este scopul prelucrării?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru unul dintre următoarele scopuri, după caz:

 • încheierea unui contract intre dvs. sau societatea în cadrul căreia va desfășurați activitatea și noi;
 • executarea contractului încheiat între noi și dvs. sau societatea în cadrul căreia vă desfășurați activitatea („Contractul”), inclusiv: prestarea serviciilor juridice în baza Contractului (e.g. redactarea de documente juridice, transmiterea documentelor către instanță, instituții, autorități, persoane fizice sau juridice, conform mandatului încredințat); asigurarea gestionarii corespunzătoare a Contractului; facturarea serviciilor juridice și întocmirea anexelor la facturi prin intermediul programului software de facturare; gestionarea dosarelor de instanță prin intermediul programului software; orice comunicări/notificări pe parcursul executării Contractului; recuperarea debitelor; orice alte operațiuni rezonabil necesare în vederea prestării serviciilor juridice;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce ne incumba (e.g. inclusiv obligațiile ce incumba avocatului în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor masuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului; obligația avocatului de a înregistra operațiunile în Registrul electronic al actelor întocmite de avocați; obligațiile de arhivare);
 • determinarea modului de utilizare de către vizitatori a website-ului.

Furnizarea datelor cu caracter personal necesare în scopurile prevăzute mai sus poate fi obligatorie. Refuzul de a ne furniza astfel de date poate determina imposibilitatea noastră de a încheia un contract cu dvs. sau societatea în cadrul căreia vă desfășurați activitatea, executarea în mod corespunzător a Contractului si/sau îndeplinirea obligațiilor legale ce ne incumba.

Care este temeiul juridic al prelucrării?

 • executarea Contractului sau încheierea unui contract intre noi și persoana vizata (art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD);
 • îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin (art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD);
 • îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, atunci când prestarea serviciilor juridice implica o asemenea operațiune (art. 6 alin. (1) lit. (e) din RGPD);
 • interesele legitime urmărite de noi (art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD).

Putem prelucra, după caz, și categorii speciale de date (e.g. date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date privind sănătatea): (i) atunci când este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (art. 9 alin. (2) lit. (f) din RGPD); sau (ii) când realizează prelucrarea în temeiul faptului ca este necesara în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale noastre sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale (art. 9 alin. (2) lit. (b) din RGPD).

Care sunt interesele noastre legitime?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, în anumite cazuri, în scopul intereselor legitime urmărite de noi, precum prestarea serviciilor juridice, încheierea contractelor cu societățile în cadrul cărora își desfășoară activitatea persoana vizata si/sau gestionarea corespunzătoare a executării Contractelor, funcționarea corespunzătoare și/sau îmbunătățirea website-ului.

Cine are acces la datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de noi prin intermediul următoarelor terțe persoane, după caz: (i) furnizorul serviciilor de e-mail (e.g. Microsoft Corporation); datele pot fi stocate în cadrul e-mailurilor pe serverele Microsoft Corporation situate în Statele Unite ale Americii; Microsoft Corporation a aderat la EU – US Privacy Shield Framework la data de 08.12.2016; (ii) furnizorul programului de facturare și gestionare a dosarelor de instanță; (iii) prestatorul serviciilor de contabilitate; (iv) banca; (v) prestatorul serviciilor IT; (vi) prestatorul serviciilor de analiza web, (vii) autorități și instituții publice (e.g. instanțe judecătorești, instanțe arbitrale, autorități fiscale, primarii).

Cat timp sunt stocate datele cu caracter personal?

(i) pe durata Contractului si, ulterior, în conformitate cu prevederile legale (e.g. în scopuri de arhivare); (ii) pe perioada necesara atingerii scopului pentru care se realizează prelucrarea; (iii) pe perioada necesara prestării serviciilor de analiza web.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum și acces la datele respective, conform prevederilor RGPD;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către noi a datelor cu caracter personal inexacte, precum și de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când, inter alia, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care, inter alia, contestați exactitatea datelor, pentru perioada care ne permite sa verificăm exactitatea datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, în cazul prelucrării datelor pentru transmiterea de news alert-uri; vă puteți dezabona de la news alert-uri prin selectarea opțiunii ‘unsubscribe from this list’ sau prin accesarea secțiunii ‘update subscription preferences’, urmata de opțiunea dezabonare, din subsolul oricărui news alert transmis.

Cum pot fi accesate datele cu caracter personal?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți în calitate de persoana vizata, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa: .
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și masuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de noi gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, putem: (i) fie sa percepem o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie să refuzăm să dăm curs cererii.

Politica privind cookies

Site-ul https://www.avocatsecosan.ro utilizează cookie-uri.
Politica se refera la cookie-urile utilizate de site-ul gestionat de Secoșan Ferdinand – Cabinet de Avocat, precum și la opțiunile pe care le aveți la dispoziție pentru a le controla.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dvs. mobil atunci când accesați site-ul respectiv. Acesta permite site-ului sa retina, acțiunile și preferințele dvs. (precum autentificare, limba, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de afișare), pentru o anumita perioada de timp, astfel încât să nu mai fie nevoie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.
Cookie-ul poate fi clasificat în funcție de durata de viată și domeniul de care aparține.
În funcție de durata de viată, un cookie poate fi:

 • cookie-ul de sesiune, care este stres atunci când utilizatorul închide browserul; sau
 • cookie-ul persistent, care rămâne stocat pe computerul/dispozitivul utilizatorului pentru a perioada de timp predefinită.

În funcție de domeniul de care aparțin, pot fi:

 • cookie-uri primare plasate de serverul paginii vizitate, aparținând aceluiași domeniu;
 • cookie-uri „terță parte”, plasate de un domeniu diferit în domeniul paginii vizitate; acest lucru poate apărea atunci când website-ul face trimitere la un alt fișier, precum JavaScript, aflat în afara domeniului sau.

Exista alte tehnologii similare, precum pixel tag-uri, web bug-uri, stocarea web sau alte fișiere sau tehnologii similare care pot avea o acțiune similară cookie-urilor.

Cum folosim cookie-urile?

Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a memora preferințele și setările dvs. și pentru a înțelege modul în care utilizatorii accesează site-ul nostru astfel încât să îl putem îmbunătăți în mod constant.
Site-ul nostru utilizează cookie-uri Google Analytics care monitorizează modul în care vizitatorii navighează pe site, modul în care au ajuns la site și furnizează date anonime despre conținutul vizualizat și activitatea dvs. de pe site.

Acceptarea cookie-urilor nu este strict necesara pentru funcționarea site-ului, dar vă îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor. Aveți posibilitatea de a controla și/sau șterge cookie-urile și tehnologiile similare, caz în care anumite caracteristici ale site-ului s-ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător.

Cum controlam cookie-urile?

Aveți posibilitatea de a controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile existente deja în computerul dvs. și puteți seta majoritatea browserelor sa blocheze plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați manual anumite preferințe de fiecare data când vizitați site-ul nostru, existând riscul ca anumite secțiuni de pe site să nu funcționeze.

Pentru mai multe informații privind modul de utilizare a cookie-urilor și modalitatea de a le bloca, vizitați https://www.aboutcookies.org, sau accesați Secțiunea “Help” a browserului utilizat de dvs. Mai multe informații privind blocarea prelucrării informațiilor pot fi regăsite pe site-ul: Google Analythics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau observații privind modul de utilizare a cookie-urilor, vă rugam să ne contactați la

Copyright © 2012- Avocat Secosan - Toate drepturile rezervate.